Specialmassor

- Vi tillverkar och säljer asfaltmassor

Industriasfalt IA

IA 16
Asfaltmassan består av ett stenskelett av stenmaterial bestående av krossmaterial av ortens sten med fraktioner 0-4 mm och 11-16 mm sammanbundet med ett bitumenbindemedel typ B 100-150. Massan blir motståndskraftigare mot punktlaster än en asfaltmassa typ ABT.

IA 12
I denna massa består stenskelettet av sten med fraktion 0-4 mm och 8-11 mm sammanbundet med ett bitumenbindemedel typ B 100-150. Denna massa är även lämplig om man vill ha en asfaltmassa där bindemedlet nöts bort och stenens färg framträder t ex på garageinfarter.

Sandasfalt

Denna massa tillverkas av sand med fraktion 0-4 mm med bitumenbindemedel typ B 160/220. Genom att massan består av sand får man en slät yta som är lämplig som toppbeläggning på t ex skolgårdar och vid lekytor. Massan kan också användas som slitlager på mindre trafikerade vägar typ gångytor etc.