Miljö

- Vi tillverkar och säljer asfaltmassor

Asfalt i Kungsängen AB

Vi arbetar för att minska emissioner till LUFT-MARK-VATTEN genom
LCA, Livscykelanalys och LCC, Livscykelkostnad

Genom att använda asfaltmassa som produceras nära tillverkningsstället blir koloxidutsläppen från bilarna som transporterar asfaltmassan mindre.

Vi tillverkar asfaltmassan av stenmaterial som till stor del tillverkas i nära anslutning till asfaltproduktionen. Vid produktionen av asfaltmassor används i största möjliga utsträckning el.

Det stenmaterial som används uppvärms i en roterande torktrumma som värms med oljebrännare, för att minska utsläppen har Asfalt i Kungsängen AB gått över från EO 4(tung eldningsolja) till EO 1.

Vid blandning av stenmaterial och bitumen finfördelas bitumen genom en speciell anordning, detta Innebär att uppvärmningen av stenmaterial kan sänkas c:a 30 c. Anläggningen har utrustning för återvinning av väg- och gjutasfaltspill.

De ytor som används för uppställning och transporter är asfaltbelagda med dagvattenavlopp som är anslutet till oljeavskiljare som förhindrar att oljespill kommer ut i angränsande mark- och vattendrag.
Som ”släppmedel” inom produktionen används stenmjöl och RME / rapsolja / för att förhindra oljeföroreningar.
Alla oljor och bitumenprodukter till anläggningen förvaras på armerade betongytor med invallning för att hindra utsläpp.

För undvikande av buller har utrustning som har hög ljudnivå försetts med ljuddämpare/bullerskärm.
Ljud från anläggningen kontrolleras regelbundet. Damning från stenupplag hindras genom vattenbegjutning.

Returasfalt som levereras till anläggningen och producerad väg- och gjutasfalt kontrolleras vid det asfaltlaboratorium som finns i anslutning till asfaltproduktionen.

För arbeten och service av anläggningen är denna försedd med trappor och gångplan.
Säkerheten av anläggningen samt in- och uttransporter kontrolleras genom kameraövervakning.