Laboratorium

- Vi tillverkar och säljer asfaltmassor

Här kontrollerar vi

Provtagning asfaltproduktion

Provning av bitumen sker genom leverantörens egenkontroll.

Bitumeninnehåll i asfaltmassan sker genom att asfaltprovet vägs och sedan avlägsnas bitumen genom bränning i asfaltugnen. Efter bränning vägs asfaltprovet igen för att bestämma bitumenvikten i provet och därigenom se % bitumen i asfaltmassan.

 

Flisighet kontrolleras genom leverantörernas egenkontroll vid framställning eller genom speciallaboratorier.

Kulkvarnsvärde kontrolleras genom leverantörernas egenkontroll eller genom speciallaboratorier.

Fraktioner kontrolleras genom att först vägas sedan torkas och efter torkning siktas materialet.

Fukt kontrolleras genom att asfaltprovet vägs, torkas och efter torkning vägs igen.

Stenkurva kontrolleras genom att asfaltprovet efter bränning frigjorts från bitumen och siktas för att bestämma hur de olika stenfraktionerna stämmer med arbetsrecept.

Volymvikten får man fram genom att materialet efter torkning nedsänks i vattenbad och därigenom avläsa volymen för att räkna fram volymvikten.

Asfaltmassa stampas genom pressning till en homogen kropp, denna kropp vägs och förseglas genom indränkning/sänkning/ i parafin.

Efter förvaring upplöses asfaltkroppen och de olika innehållen vägs och därigenom får man fram hur stora hålrum som finns i asfaltmassan.

Provkroppar av mastix och gjutasfalt kontrolleras genom stämpelbelastning för kontroll av intryck och formstabilitet.

Specialmassor

Industriasfalt IA

IA 16
Asfaltmassan består av ett stenskelett av stenmaterial bestående av krossmaterial av ortens sten med fraktioner 0-4 mm och 8-11 samt 11-16 mm sammanbundet med ett bitumenbindemedel typ B 70/100. Massan blir motståndskraftigare mot punktlaster än en asfaltmassa typ ABT.

IA 12
I denna massa består stenskelettet av sten med fraktion 0-4 mm och 8-11 mm sammanbundet med ett bitumenbindemedel typ B 70/100.
Denna massa är även lämplig om man vill ha en asfaltmassa där bindemedlet nöts bort och stenens färg framträder t ex på garageinfarter.

Sandasfalt
Denna massa tillverkas av sand med fraktion 0-4 mm med bitumenbindemedel typ B 160/220. Genom att massan består av sand får man en slät yta som är lämplig som toppbeläggning på t ex skolgårdar och vid lekytor. Massan kan också användas som slitlager på mindre trafikerade vägar typ gångbanor etc.

STENASFALT, Slitlager för gator och vägar.

  • Asfaltyta – Sten t ex 16-32 mm 60%

Gjutasfalt:

  • 12% 0-4 mm stenmjöl
    20% kalkstensfiller
    7% polymerbaserad bitumen penetration 25/55

Slitstark Stenasfalten blir genom dess sammansättning en slitstark beläggning. Stenmaterialet 16/32 mm har hög kvalitet och stenarna förankras med gjutasfalt.

Lätt att städa då ytan mellan stenarna är slät så föroreningar kan avlägsnas genom sopning eller sugande sopmaskin.

Tyst Genom att luft från trafikens hjul pressas mellan det hålrum, ca 7-8 mm, som uppstår mellan stenarna elimineras ljud när fordon med gummidäck kör över ytan, beläggningen blir ”tyst”.

KUNGSÄNGENS TERAZZO

Beläggning för t ex butiker, lager och industri, men även för exklusivare yttre miljöer som skolor, parkeringsytor och terrasser.
Beläggningen tillverkas i standard av gjutasfalt framställd med hög penetration på bindemedel och med sten av svensk granit. Beläggningen slipas sedan för att erhålla en jämn fogfri yta.

Önskar kunden annan färg kan produkten även framställas med annat stenmaterial och med färgpigment röd eller gul i bitumen. Beläggningen kan även tillverkas med färglös bitumen.

Beläggning utföres på fast underlag, är ytan ojämn spacklas den. Är ytan slät ruggas ytan med betongfräs.